avtalsvillkor

PARTER
Detta är avtal mellan Mood AB och Kunden. Detta avtal upprättas i två likalydande exemplar varav ett utges till kund och ett behålls av Mood AB.

FÖRPLIKTELSER
Båda avtalsparterna åtar sig att lojalt verka för att enligt bästa förmåga underlätta och främja avtalets utförande. MOOD AB:s

FÖRPLIKTELSER
Mood AB åtar sig att tillhandahålla överenskommen exponeringstid på samtliga skärmar på överenskomna platser. Övriga tjänster som Mood AB tillhandahåller eller kommer att tillhandahålla ska tydligt visa på om det kostar kunden något utöver den löpande årsavgiften som framgår i detta avtal. Skärmarnas placering kan komma att ändras under avtalstiden och antalet skärmar kan under perioder komma att variera.

KUNDENS FÖRPLIKTELSER
Kunden åtar sig att i utbyte mot Mood ABs tjänster som beskrivits ovan betala en kostnad. Kostnaden grundar sig i vilket paket kunden valt och betalas enligt överkommelse i detta avtal. Kunden ska förse Mood AB med färdiga annonser samt information om period då dessa ska synas på skärmarna. Inskick ska ske senast 3 arbetsdagar innan visningsdatum för att Mood AB ska kunna garantera att annonserna ligger synliga under de datum som kunden önskar. Kunden skall följa Mood ABs etiska policy.

ANNONSPRODUKTION
Vid annonsproduktion förbinder sig kund att skicka in det material som krävs för att kunna producera annonsen. Mood AB förpliktigar sig att leverera en färdig korrektur inom 5 arbetsdagar efter komplett erhållen information som behövs för att producera annonsen.

FRISKRIVNINGAR & GARANTIER
Mood AB avsäger sig från ansvar för eventuella störningar i tjänsten som orsakas av omständigheter som ligger utanför Mood AB’s kontroll. Exempelvis störningar i elnät, mobilnät, skadegörelse med mera. Den personliga information som anges i detta avtal kommer enbart att användas av Mood AB. Det är avancerad teknik i våra skärmar med hårdvara, mjukvara och internet. Störning på någon av dessa produkter kan förekomma. Mood AB strävar efter att lösa eventuella driftstörningar inom 48 h som Mood AB kan påverka. Uthyrning av Eventskärm Vid hyra av eventskärm står Mood AB, om ej annan överenskommelse skett, för utkörning, installation och driftsäkring, förutsatt att el finns, av eventskräm. Hyrestagaren ansvarar för att eventskärm ej utsätts för skadegörelse eller annat som kan påverka dess funktion. Skulle skadegörelse eller annat ske gäller hyrestagarens försäkring och hyrestagaren står för självrisken. Hyrestagaren ansvarar för att eventskärmen är försäkrad under hela hyresperioden.

AVTALETS UPPHÖRANDE
Hävningsrätt Mood AB har vid kontraktsbrott rätt att med omedelbar verkan häva avtalet och stänga ner kundens konto. Avtalstid Avtalstiden är den tid som är överenskommen mellan parterna enligt detta avtal. Förfarandet vid tvist Tvist gällande avtalets innehåll ska i första hand lösas genom kommunikation
och öppen dialog mellan avtalsparterna.

FRAMGÅNGSRIK MARKNADSFÖRING MED DOOH

VILL DU HA FLER LÖNSAMMA ÖGONBLICK?

Osäker på vilket paket eller vilken lösning som passar dig? Kontakta oss, och få både rådgivning och chansen till speciella erbjudanden på lönsamma ögonblick från Expo Mood.

FRAMGÅNGSRIK MARKNADSFÖRING MED DOOH

VILL DU HA FLER LÖNSAMMA ÖGONBLICK?

Osäker på vilket paket eller vilken lösning som passar dig? Kontakta oss, och få både rådgivning och chansen till speciella erbjudanden på lönsamma ögonblick från Expo Mood.

Cookies.

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats.